ImageSlideShow

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

เว็บไซต์ชมรม

สมาชิกออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Home ระเบียบข้อบังคับ

 
ข้อบังคับการเงิน

ข้อบังคับชมรม

ระเบียบสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2542

หน้าที่ 1 2

 
ข้อบังคับชมรม

ข้อบังคับชมรม

ระเบียบสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งชมรม พ.ศ. 2542
มีทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่

 • หมวด 1 บททั่วไป
 • หมวด 2 การจัดตั้งชมรม
 • หมวด 3 คณะกรรมการชมรม
 • หมวด 4 การประชุม
 • หมวด 5 สมาชิกภาพ
 • หมวด 6 การเงินและงบประมาณ

หน้าที่ 1 2 3 4

 
ข้อบังคับสโมสร

ข้อบังคับสโมสร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2537
มีทั้งหมด 8 หมวด ได้แก่

 • หมวด 1 วัตถุประสงค์
 • หมวด 2 สมาชิกภาพ
 • หมวด 3 คณะกรรมการสโมสร
 • หมวด 4 การประชุมคณะกรรมการสโมสร
 • หมวด 5 การประชุมใหญ่
 • หมวด 6 รายได้สโมสร
 • หมวด 7 การเงินและการบัญชีสโมสร
 • หมวด 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
 • หมวด 9 บทเฉพาะกาล

ดาวน์โหลด