ภารกิจ

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี (Technology Suranaree Club – TSC) ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ดังนี้
1) ส่งเสริมความสามัคคีในบรรดาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพในหมู่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3) ให้บริการด้านนันทนาการและส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
4) ส่งเสริมมิตรภาพและความสามัคคีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่น ๆ
5) เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย