ทำเนียบนายก

ทำเนียบนายก อุปนายก เหรัญญิก สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

ชุดที่

นายก
อุปนายก
เหรัญญิก

1 (พ.ศ.2536-2538)

รศ.ดร.เกษม ปราบริปูตลุง
รศ.ดร.เทอด เจริญวัฒนา

2 (พ.ศ. 2538-2540)

รศ.ดร.เกษม ปราบริปูตลุง
รศ.ดร.เทอด เจริญวัฒนา

3 (พ.ศ. 2540-2542)

รศ.นอ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ
นางเยาวดี สายอร่าม
นายมนู อัศวเสนา

4 (พ.ศ.2542-2544)

นายธานี คล่องณรงค์
นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ
น.ส.วัชรี หยู่เย็น

5 (พ.ศ. 2544-2546)

อ.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
นายสาทิพย์ จุไรรัตน์
น.ส.ธรัญญา เทพบุตร

6 (พ.ศ.2546-2548)

ผศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์

นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร

นางสาวอนัญญา เทพบุตร

7 (พ.ศ.2548-2550)

รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ

นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร

นางสาวสายรุ้ง สังกรณีย์

8 ( พ.ศ.2550-2552)

ผศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร

นางฉวีวรรณ นันธนะวานิช

9 ( พ.ศ.2552-2554)

ผศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร

นางฉวีวรรณ นันธนะวานิช