โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างระบบบริหารกิจกรรม แบ่งเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้
1) ฝ่ายเลขานุการและงานสวัสดิการ
2) ฝ่ายกิจกรรมกีฬา
3) ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
4) ฝ่ายกิจกรรมทางวิชาการ
5) ฝ่ายหารายได้และจัดทำของที่ระลึก
6) ฝ่ายประชาสัมพันธ์