คณะกรรมการ

อ.รังสสรค์
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์
นายกสโมสรฯ
 อ.สายันต์
อาจารย์ ดร.สายันต์  แก่นนาคำ
อุปนายกสโมสรฯ
ประวีณา
นางประวีณา  หอมตา
เหรัญญิกสโมสรฯ
 พิณพิชญา
นางพิณพิชญา  เนาว์ประเสริฐ
เลขานุการสโมสรฯ
สีวลี
นางสาวสีวลี ประชากลาง
เจ้าหน้าที่สโมสร
 รัชนีกร
นางรัชนีกร  ฉัตรอุทัย
กรรมการสโมสรฯ
 ธิดารัตน์
นางสาวธิดารัตน์  รายพิมาย
กรรมการสโมสรฯ
 กัญพัชญ์
นางสาวกัญพัชญ์  ทองคำ
กรรมการสโมสรฯ
นพคุณ
นางนพคุณ  กสานติกุล
กรรมการสโมสรฯ
 พรทิพย์
นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์
กรรมการสโมสรฯ
 อ.ดร.นิวัฒน์ชัย
อ.นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
กรรมการสโมสรฯ
 อ.ณัฐฐิตา
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพ
กรรมการสโมสรฯ
 พรรณวลัย
นางสาวพรรณวลัย  เชิญกลาง
กรรมการสโมสรฯ
 อ.มารินา
รศ.ดร.มารินา  เกตุทัต-คาร์นส์
กรรมการสโมสรฯ
 สุวิมล
นางสุวิมล  ฉ่อนเจริญ
กรรมการสโมสรฯ
 ดามธรรม
นายดามธรรม  จินากูล
กรรมการสโมสรฯ
นพดล
นายนพดล  วันเปลี่ยนสี
กรรมการสโมสรฯ
 ยิ่งยศ
นายยิ่งยศ  จอมพุทรา
กรรมการสโมสรฯ
นงพงศ์
นายนวพงศ์  ไพเราะ
กรรมการสโมสรฯ
 พิรุณ
นายพิรุณ  กล้าหาญ
กรรมการสโมสรฯ
กรณิกาณ์
นางสาวกรณิการ์  ใหม่ยะ
กรรมการสโมสรฯ
 ราชัย
นายราชัย  อัศเวศน์
กรรมการสโมสรฯ
สรณะ
นายสรณะ  ศรีตะชัย
กรรมการสโมสรฯ
 วันเพ็ญ
นางวันเพ็ญ  อุ่นภักดิ์
กรรมการสโมสรฯ