ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับการเงิน

ข้อบังคับชมรม

ระเบียบสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2542

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2
ข้อบังคับชมรม

ข้อบังคับชมรม

ระเบียบสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งชมรม พ.ศ. 2542
มีทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่
•หมวด 1 บททั่วไป
•หมวด 2 การจัดตั้งชมรม
•หมวด 3 คณะกรรมการชมรม
•หมวด 4 การประชุม
•หมวด 5 สมาชิกภาพ
•หมวด 6 การเงินและงบประมาณ

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4
ข้อบังคับสโมสร

ข้อบังคับสโมสร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2537
มีทั้งหมด 8 หมวด ได้แก่
•หมวด 1 วัตถุประสงค์
•หมวด 2 สมาชิกภาพ
•หมวด 3 คณะกรรมการสโมสร
•หมวด 4 การประชุมคณะกรรมการสโมสร
•หมวด 5 การประชุมใหญ่
•หมวด 6 รายได้สโมสร
•หมวด 7 การเงินและการบัญชีสโมสร
•หมวด 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
•หมวด 9 บทเฉพาะกาล

ดาวน์โหลด