ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง สโมสรเทคโนโลยีสุรนารีมีความประสงค์จะจัดทำเสื้อกีฬา จำนวน 1,500 ตัว โดยวิธีตกลงราคา

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โรงอาหารกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดตัวอย่างเสื้อกีฬา

t-shirt